График за приключване на 2. учебен срок

1. Приключване на  учебния срок и година:

– за I – III клас                   – 31. 05. 2022 г.

– за IV – VI клас                                             – 15. 06. 2022 г.

– за VII – XI клас                                            – 30. 06. 2022 г.

– за XII клас                                                   – 12. 05. 2022 г.

2. Раздаване на ученически книжки, удостоверения,  свидетелства и дипломи за завършен клас или образователна степен:

– за I – III  клас                                              – 31 .05. 2022 г.

– за IV – VI клас                                      – 15. 06. 2022 г.

– за VII – XI клас                                      – 30. 06. 2022 г.

– за XII клас                                                   – до  22. 06. 2022 г.

3.  Краен срок за оформяне на успеха:

– за  I – III  клас                                             – 27. 05. 2022 г.

– за  IV – VI клас                                      – 10. 06. 2022 г.

– за  VII – XI клас                                      – 28. 06. 2022 г.         

– за  XII клас                                                  – 10. 05. 2022 г.

4.  Сесия за ученици с неоформени срочни оценки:      

– за  V – VI клас                                             – 10. 06. 2022 г., 13. 06. 2022 г.

– за  VII – XI клас                                           – 28. 06. 2022 г. – 29. 06. 2022 г.

– за  XII клас                                                  – 11. 05. 2022 г. – 12. 05. 2022 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Явяването на изпити за оформяне на срочен успех става след подадена молба до директора на училището в следните срокове:

– за V – VI клас                                              – до 09. 06. 2022 г.

– за VII – XI клас                                           – до 27. 06. 2022 г.

– за XII клас                                                   – до 10. 05. 2022 г.

5.  Изпращане на зрелостниците –   ВИПУСК  2021  / 2022 г.:

– 12. 05. 2022 г.  / четвъртък /                 – Начало – 11.30 часа

6.  Подаване на молби за ФУЧ / факултативи / за учебната 2022 / 2023г.       – до 10. 05. 2022 г.

7.  Подаване на заявления за целодневно обучение за ІІ – ІV клас:    – 26. 04. 2022г. – 29. 04. 2022 г.

8.  Външно оценяване:

IV  клас

БЕЛ                                                                                         – 26. 05. 2022 г.

Математика                                                                           – 27. 05. 2022 г.

VII  клас

БЕЛ                                                                                         – 14. 06. 2022 г.

Математика                                                                           – 16. 06. 2022 г.

ЧЕ  / по желание на ученика /                                             – 17. 06. 2022 г.

X  клас

БЕЛ                                                                                         – 14. 06. 2022 г.

Математика                                                                           – 16. 06. 2022 г.

ЧЕ / по желание на ученика /                                              – 17. 06. 2022 г.

Онлайн оценяване на дигитални компетентности – от 20. 06. 2022 г. до 22. 06. 2022 г.

 / по желание на ученика /

9.  Педагогически съвети за приключване на годината:

– I – III  клас                                       –  30. 05. 2022 г.,  13.30 часа

– IV – VI клас                                     –  13. 06. 2022 г.,  11.30 часа

-VII –  XI клас                                 –  29. 06. 2022 г.,  13.30 часа

– XII клас                                            –  12. 05. 2022 г.,  13.30 часа /за приключване на учебния срок и  година/

– XII клас                                            –  12. 05. 2022 г.,  13.30 часа /допускане до изпит за промяна на оценката/

– XII клас                                            – 16.05.2022г., 13.30 часа /педагогически съвет за докладване на резултатите от сесията за промяна на оценката и допускане до зрелостен изпит за придобиване на диплома за завършено средно образование /

10.  Поправителна сесия по класове:

– V – VI клас                                        – 21 .06 .2022 г. – 24. 06. 2022 г.

– VII – XI клас                                     – 05. 07. 2022 г. – 08. 07. 2022 г.

– XII клас                                              – 13. 05. 2022 г. –  16. 05. 2022 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Явяването на поправителен изпит и на изпитна сесия за ученици на самостоятелна подготовка става чрез подаване на молба до директора на училището в следните срокове:

– V – VI клас                                        – до 15. 06. 2022 г.

– VII – XI клас                                     – до 30. 06. 2022 г.

– XII клас                                              – до 10. 05. 2022 г.

– Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка по някой от учебните предмети  от ЗП и  ИУЧ  е слаб 2.00.

– Поправителните изпити и изпитите за промяна на годишната оценка се полагат върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка –  предмет / модул;

–  Поправителните изпити  се организират в редовни и допълнителни сесии;

–  Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището;

–  Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред , определен със заповед на директора, но не по-късно от две седмици след редовната сесия;

–   Поправителните изпити се провеждат като практически изпитвания по учебните предмети:

1. физическо възпитание и спорт- V- ХІІ;

–   Поправителните изпити се провеждат в две части – писмена и устна, по учебните предмети:

1. чужди езици – V-ХІІ

–  Поправителните изпити се провеждат в две части – писмена и практическа, по учебните предмети:

1. музика и изобразително изкуство;

2. информатика и информационни технологии;

–  Извън тези случаи изпитите се провеждат в писмена форма;

–  Продължителността на поправителните изпити е:

1. За прогимназиален етап:

а/ два астрономически часа – за изпитите, които се провеждат в писмена форма, и за писмената част от изпитите, които имат и устна част;

б/ по преценка на комисията по оценяване, но не повече от 30 минути – за устната част от изпитите

2. За гимназиален етап:

а/ три астрономически часа – за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания, и за практическата част от изпитите, които имат и писмена  част;

б/ три астрономически часа – за изпитите, които се провеждат в писмена форма, и за  писмената част от изпитите, които имат и устна  част;

в/ по преценка на комисията по оценяване, но не повече от 30 минути – за устната част от изпитите;

г/ по преценка на комисията по оценяване , но не повече от 5 / 6 астрономически часа – за  изпитите за промяна на окончателната оценка, които се провеждат като практически и писмени  изпитвания;

–  Окончателната оценка от поправителните изпити се формира както следва:

1. За учебни предмети, по които се полага само писмен изпит – средноаритметичната оценка от оценките на членовете на комисията, изчислена с точност до 1.00;

2.  За учебни предмети, по които се полага и устен изпит – средноаритметичната оценка от оценките на писмения и устния изпит, изчислена с точност до 1.00;

3.  Ако средноаритметичната оценка от двата компонента на изпита е 2.50 тя не се закръглява до 1.00 в полза на ученика. При оценка слаб  2.00 ученикът следва да се яви отново на поправителен изпит  и по двата компонента на следващата изпитна сесия;

4. Ученици, които имат оценки слаб 2.00 по определени предмети за годината, полагат поправителни изпити, но не на  повече  от 2 /две/ сесии през годината;

5.  Ученици, които имат оценки слаб 2.00 по определени учебни предмети за годината или не са положили поправителните си  изпити, повтарят класа. Това не се отнася за учениците от XII клас, които имат право да се явяват на следващи поправителни сесии;

6. Условно преминаване в следващ клас не се допуска. Учениците от  І до ІV клас, които не усвояват учебното съдържание, не повтарят класа. За тях се провежда допълнително индивидуално обучение от учителите и през ваканциите. Учениците от последния гимназиален клас, които имат слаба оценка по определени предмети, не повтарят класа. Те могат да се явят на поправителни изпити в септемврийска или януарска поправителни сесии.

11.  Сесия за промяна на оценката по класове и образователна степен – май / юни  2022 година

Учениците имат право да променят оценките си по общообразователни предмети и ИУЧ само при завършване на образователна степен и успешно приключване на учебната година – след завършване на основно образование,  след завършен X клас / за I етап /, след завършен  XI клас и след завършен последен XII клас, но не на  повече от 3 /три/ изпита за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка на една сесия, съответно за прогимназиален или I гимназиален етап и II гимназиален етап;

Изпитите за промяна на годишната оценка се провеждат след завършен VII клас / за VII клас /, след завършен XI клас / за XI клас /, след завършен XII клас / за XII клас /;

Изпитите за промяна на окончателна оценка за гимназиален етап се полагат върху учебното съдържание, изучавано в класовете по съответните предмети / модули от съответния етап, а за прогимназиален етап – върху учебното съдържание по съответните предмети, изучавано  в VII клас;

Изпитите за промяна на окончателна оценка след завършен X клас се полагат върху учебното съдържание, изучавано в класовете по съответните предмети  от I етап  / за IX и X клас /;

Оценките  от изпитите за промяна на окончателната оценката  за гимназиален етап се изчисляват с точност до 0.01;

Изпитите се полагат при условия и ред, определени със заповед на директора, върху учебното съдържание за съответния  клас или етап;

Получената оценка се вписва като окончателна по съответния предмет / модул във всички видове   документи за завършена степен на образование и не подлежи повече на промяна;

Ако ученикът не се яви на този изпит, се вписва оформената в документацията оценка, която също е окончателна;

При оценка слаб 2.00, учениците имат право да се явят на поправителен изпит, но на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година, които се провеждат до две седмици от приключване на редовните учебни занятия и до две седмици преди започване на учебната година,  според ЗПУО;

На изпит за промяна на оценката имат право да се явят  ученици, които успешно са завършили учебната година;

Молби за явяване на изпити за промяна на оценките, приподписани от родител / настойник, се подават в писмен вид до директора на 73. СУ в следните срокове:

– VII клас                                            – до 28. 06. 2022 г.

– XII клас                                            – до 11. 05. 2022  г.

12.  Сесия за промяна на оценката:

– VII клас                                            – 05. 07. 2022 г. –  07. 07. 2022 г.

– XII клас                                            – 13. 05. 2022 г.,  16. 05. 2022 г. и 17. 05. 2022 г.

13.  Получаване на служебни бележки за явяване на  ДЗИ   –  до 17.05.2022 г.

14.  Завършване на средно образование и придобиване на диплома за завърщено средно образование:

– Учениците от випуск 2021 / 2022 придобиват средно образование и получават диплома за завършено средно образование след успешно завършен XII клас и успешно положени  задължителните държавни зрелостни изпити по чл. 24, ал. 1 и 2 на ЗПУО.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

     Зрелостен изпит                  Предмет                    Сесия  май                                    Дата 

1. Първи зрелостен изпит –           БЕЛ                          18. 05. 2022 г.,                               08.30 часа

2. Втори зрелостен изпит –            Задължителен         20. 05. 2022 г.,                                    08.30 часа  

3. Трети зрелостен изпит –             По желание             26. 05. 2022 г.– 03. 06. 2022 г.,     08.30 часа

Забележка:

1.  Зрелостният изпит е положен успешно, когато оценката от изпита е най-малко среден 3.00;

2. Оценката от изпита не подлежи на преразглеждане и се вписва в дипломата за завършено средно образование;

3.  Гарантира се правото на избор на учениците във всяко отношение, касаещо правото им да се явят на втори или трети  зрелостен изпит;

4.  Дипломата е окончателна и дава право за продължаване на образованието;

5.  Учениците, които не се явят на ДЗИ, имат правото да получат удостоверение за завършен гимназиален етап, но без право да продължат образованието си във ВУЗ.

Може да харесате още...