За 73.СУ

Идеи и цели

Ние вярваме, че жаждата за знания е естествена за човека и че обучението е най-качествено, когато си сътрудничат всички членове на общността. В процеса на постигане  на високите цели, които си поставяме, ние изповядваме следните ценности:

отговорност, чест, уважение

Виж Стратегия 2020-2024 на 73.СУ

Най-ефективният учебен процес е този, който създава условия учениците да развият потенциала си докрай и им помага да си създадат по-ясна представа за своето място в света.

Като развива критическото мислене, училището стимулира толерантен обмен на идеи, насърчава желание да се учи цял живот. Така учениците израстват като личности и бъдещи лидери с високо гражданско съзнание, ангажирани с глобалните проблеми на човека и природата и водени от идеалите на демокрацията.

Атмосферата, която създава училището, е атмосфера на толерантност и търпимост спрямо всички гледни точки, към които се подхожда с респект и уважение.

МАТЕРИАЛНА БАЗА

Сградата на 73. СУ“Вл.Граматик“ е на четири етажа с:

19 класни стаи за учениците от начален етап;

общо 26 специализирани кабинета по всички предмети, изучавани в прогимназиален и гимназиален етап;

4 компютърни кабинета;

кабинет по домашен бит и техника;

един голям физкултурен салон и два малки салона, предназначени за ученици от начален етап;

стол, лекарски кабинет, кабинет на училищния психолог, кабинет на ресурсен учител, библиотека, асансьор за деца с физически увреждания.