Профил на купувача

Договори за периода октомври 2022-май 2023 г

Ръководството на 73. СУ обявава обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:
„Услуги по почистване за нуждите на 73.СУ “Владислав Граматик”.

Връзка към обявената обществена поръчка

Вътрешни правила за възлагане на обществена поръчка

Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Наредбa за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община