Профил на купувача

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Протокол за взети решения за осъществяване на извънкласни дейности

В изпълнение на чл. 12, ал. 4 от Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община и поради непостъпили документи за три извънкласни дейности, ръководството на 73.СУ „Владислав Граматик“ удължава срока за подаване на документи с 5 работни дни, считано от 12.06.2023 г. до 16.06.2023 г., 17,00 ч., за следните извънкласни дейности:

  1. Обучение на ученици от първи до четвърти клас по карате.
  2. Обучение на ученици от първи до четвърти клас по шах.
  3. Извънкласни дейности по клубен немские език, клубна математика и клубен български език и литература за учениците от първи до седми клас.

Конкурс за осъществяване на извънкласни дейности за учебните 2023/2024 г., 2024/2025 г. и 2025/2026 г.

Договори за периода октомври 2022-май 2023 г

Ръководството на 73. СУ обявава обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:
„Услуги по почистване за нуждите на 73.СУ “Владислав Граматик”.

Връзка към обявената обществена поръчка

Вътрешни правила за възлагане на обществена поръчка

Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Наредбa за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община