Обществен съвет

През 2016 г. бе обнoвен Закона за предучилищно и училищно образование/ЗПУО/, в сила от 01.08.2016 г.

В глава четиринадесета се определя създаването и функционирането на Общественя съвет към училище или детска градина. Целта е създаване на условия за активно и демократично функциониращи общности.Общественият съвет е орган за подпомагане развитието на училището и за граждански контрол на управлението им. Всички права и задължения според ЗПУО могат да бъдат намерени в глава четринадесета, чл. 265 – чл.270.

В тази връзка директорът на 73 СУ г-н Петков осъществи събиране на родителите от всички випуски на 14.12.2016г. На тази среща се постави началото и избора на Обществения съвет към 73 СУ. На срещата присъстваха 33 родители. Измежду тях 12 родители изявиха желание за участие в работата на Обществения съвет. Бяха избрани шест основни и шест резервни члена.

След учредяване на Обществения съвет за учебната 2016/2017г. бяха проведени още две заседания. На второто основно се обсъждаха критерии за прием на първокласници, според моментните разпоредби на Столична Община и предложение за промяна на униформите, поради изразено голямо недоволство от родителите на първата среща. Беше проведено проучване на фирми, беше отправена покана за участие към шест фирми.

Третото събрание се състоя по време на кампанията за кандидатстване на деца за първи клас, където трябваше да се отсеят злоупотреби по новите критерии за кандидатстване. 

С началото на новата учебна година 2017/2018 на 14.09.17 мина първото събрание на Обществения съвет, където се приеха учебните планове и се разгледаха други въпроси кaсаещи учебния процес.

На 09.12.2019 г. се състоя среща с цел избиране на нов Обществен съвет (председател, членове и резервни членове) поради изтичане на мандата на настоящия.

За връзка с обществения съвет: obshestvensavet73su@gmail.com