Документи

Образци на документи

Заявление за отсъствие по семейни причини до 3/три/дни, с разрешение на Класен ръководител, по чл.57, ал.2, т.3.

Заявление за отсъствие по семейни причини до 7/седем/дни, с разрешение на  Директор, по чл.57, ал.2, т.4

Услуги предоставяни от 73.СУ

Заявление за участие във ФУЧ и занятия по интереси

Документи за участие в обучението на талантливи ученици в Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“

Заявление за целодневно обучение в 1., 2., 3., 4.  клас

Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование


Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование

Заявление за явяване на изпит за промяна на оценка

Заявление за изпит за оформяне на срочна оценка 

Заявление за явяване на поправителен изпит

Заявление за издаване на академична справка 

Заявление за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение

Инструктаж за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на екскурзии и зелени училища

Декларация на родители при участие на ученик в екскурзия

Уведомление заналичие на спор за упражняване на родителски права

Стипендии

Правила за отпускане на стипендии

Заявление за стипендия за отличен успех

Заявление за еднократна помощ за постигнати високи резултати

Заявление за социална стипендия

Заявление за стипендия на ученик с починал родител

Заявление за получаване на стипендия от родител

Заявление за стипендия на ученик с ТЕЛК

Нормативни документи

Стратегия 2020-2025

План-програма за действие съгласно Национална стратегия за безопасност на движение по пътищата в България

Етичен кодекс на 73. СУ

Правилник за устройството и дейността на 73. СУ с преподаване на чужди езици „Вл. Граматик”, приложение за провеждане на екскурзии; приложение за организация СФО

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на училищното и предучилищното образование

Превенция за ранно отпадане от училище

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи.

План на координационен съвет за превенция на насилието и тормоза в училището

Мерки за повишаване на качеството на образование

Учебни планове за всички класове 2023/2024 година

Годишен план на 73. СУ за учебната 2023/2024 година

Безопасен интернет съгласно ДАЗД

Правила за работа с училищна мрежа и интернет пространството

Програма за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование

План за квалификационна дейност 2023-2024 г

Механизъм и алгоритъм за действия при регистриране на употреба на наркотични вещества

Практически насоки за работещите в образователната система за подкрепа на детето в ситуации на раздяла и конфликт между родители