Обучение

73. СУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“ се наложи на образователния пазар като едно от най-предпочитаните и атрактивни училища с високите си и доказани изисквания и резултати.

Превръщаме се нова образователна величина в образователното пространство. На фона на демографския срив, данните показват, че ние сме едно от най-предпочитаните училища в София.

В 73. СУ “Вл. Граматик” се обучават ученици в три форми на обучение: дневна, индивидуална и самостоятелна форма.

В 73. СУ с преподаване на чужди езици“Владислав Граматик“ се обучават около 1400 ученици в трите степени на общото образование:

  • начална 1- 4 клас
  • прогимназиална 5-7 клас
  • гимназиална 8-12 клас

Утвърдения брой ученици в паралелка по план-прием е 26 при квота 50/50 за момичета и момчета.

Училището има изградени традиции не само в общообразователната, но и в чуждоезиковата подготовка.

Училището предлага възможност за получаване на Немска езикова диплома Deutsches Sprachdiplom. Издава се от Конфедерацията на министрите на образованието в Германия след успешно положен изпит в 12 клас. Този сертификат гарантира високо ниво на владеене на езика и дава право за обучение във висши учебни заведения в Германия и Австрия.

Всяка година се осъществява прием на ученици след завършен 7. клас с чуждоезиков профил – немски език и като втори чужд език – руски,  френски или английски език.

Години наред нашите ученици полагат успешно изпит за получаване на сертификат за владеене на руски език към Руския културен център. 

Учебни планове

Учебни планове по паралелки за учебната 2023/2024 г.

От 2020 г. 73 СУ използва облачната платформа Google G Suite за образованието. Всеки ученик разполага с личен профил с домейн @73su.bg. G Suite разполага с инструменти, които помагат за по-ефективно обучение и комуникация особено при ОРЕС (дистанционна форма на обучение).

Сградата е приспособена за деца с двигателни увреждания: има рампа, асансьор, тоалетна с парапет.

Базата се обновява и естетизира, като за това имат принос и родителите.

Училището разполага с 4 компютърни кабинети, лекарски кабинет, библиотека, стол, бюфет, условия за спорт и развлечения. На разположение на учениците са: баскетболно игрище, обновено футболно игрище, професионален терен за софтбол, два физкултурни салона.