Партньори

Съгласно споразумение между 73. СУ “Вл. Граматик” и ТУ – София ФАГИОМ (Немския факултет) за прием на ученици на квотен принцип – 15 ученици в специалности, предлагани само във ФАГИОМ, се прилагат следните критерии, в случай че броят на кандидатите е по-голям от договорената квота.

История

На  24.01.2023 г. Техническият университет – София и 73. СУ „Владислав Граматик“ – София сключиха Споразумение за сътрудничество. Споразумението беше подписано от ректора на Технически университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов, от декана на Факултета за германско инженерно обучение и индустриален мениджмънт (ФАГИОПМ), доц. д-р инж. Васил Гълъбов и от директора на 73. СУ „Владислав Граматик“, София, г-н Иван Петков.

Споразумението предвижда ФаГИОПМ и 73. СУ „Владислав Граматик да обменят постоянно информация от взаимен интерес, отнасяща се до тяхната дейност, до международните им контакти и до програми, по които работят и биха могли да си сътрудничат. Договорен е и преференциален прием на квотен принцип на ученици от Училището във ФаГИОПМ. Преподавателите от ФаГИОПМ ще бъдат насърчавани да водят учебни занимания на ученици по съгласувани програми, ще се организират и провеждат съвместни семинари, симпозиуми и конференции по актуални теми от взаимен интерес, ще се обменя опит във връзка с организирането и провеждането на обучения и курсове за квалификация и преквалификация. ФаГИОПМ и 73. СУ „Владислав Граматик“ планират да участват в съвместни проекти и инициативи, които имат за цел да популяризират ФаГИОПМ и Училището, а там където е възможно, да участват с общи екипи в разработване на научноизследователски проекти, включително и по програмите на ЕС. Те могат също така да обединяват усилията си при кандидатстване и разработване на образователни и изследователски проекти и програми от общ интерес и да си съдействат за финансирането им.  ФаГИОПМ ще предоставя на Училището свои научни разработки с цел използването им по най-добрия начин и тяхната практическа реализация.

Проф. Кралов изрази задоволството си от подписването на Споразумението и заяви: „Изключително съм радостен, че Техническият университет – София и в частност ФаГИОПМ ще си сътрудничи със 73. СУ „Владислав Граматик“. Традиция за нашия университет е не само да даваме технически знания на нашите студенти, но и да ги възпитаваме в хуманизъм и социално-икономическа ангажираност и  отговорност. Европа става все по-интернационална и по-интегрирана, ТУ – София е част от Европейския технологичен университет, алианс от осем университета, предлагащ възможност за обучение в различни кампуси и получаване на единна европейска диплома,. Това предполага знания на високо ниво не само по английски, а още по един или два чужди езици, тук именно е и ролята на средните езикови училища, като Вашето.“ В своето изложение проф. Кралов изтъкна и натрупания положителен опит на ТУ – София в работата със средните училища: “МОН възприе успешния модел на работа, който ние изградихме с двете средни училища в нашата структура – Технологично училище Електронни системи и Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец и насърчава и останалите университети да ползват нашия опит. Ние залагаме на интегриране на учениците в научно-изследователската дейност с иновационен и предприемачески потенциал чрез създаване на ученически иновационни хъбове, менторство и оказване на методическа подкрепа.  Същевременно ние искаме да помогнем на учениците да направят информиран избор на специалност, по която да се обучават, защото технологиите в наши дни се развиват много динамично, а това променя и висшето образование. Ние залагаме на качеството в обучението, предлагаме модерни специалности в областта на компютърните и софтуерните науки – изкуствен интелект, база данни, киберсигурност. В това направление сме първи в България и на високо европейско ниво.“

В отговор директорът на 73. СУ „Владислав Граматик“, Иван Петков заяви: „Изказвам своята благодарност за готовността на Техническия университет – София да си сътрудничи с нашето училище по такъв широк спектър от дейности от взаимен интерес. Ние изградихме много добри отношения с ФаГИОПМ и от години работим по реализирането на различни съвместни инициативи, с цел популяризиране на предлаганите във факултета специалности. От своя страна ние се стараем да дадем на нашите ученици езикова подготовка на най-високо ниво, за да могат да положат успешно изпита по немски език за придобиване на сертификата DSD. Убеден съм, че нашите университети не отстъпват на чуждите по нивото на обучение и затова ние насочваме нашите абсолвенти към Техническия университет – София, към ФаГИОПМ и се радвам, че поставяме нашето сътрудничество на дългосрочна договорна основа.“

triadica
stolichna
social-media-data
RUO
rkic
mon
KlOhridski
goete
france
dbtk
previous arrow
next arrow

73. СУ”Владислав Граматик” е образователна институция, отворена към родители, ученици, училищно настоятелство, всички държавни и общински институции, частни фирми и обществени здружения, които имат желание да съдействат за реализиране на общата ни цел – превръщане на нашето училище в съвременно, модерно, предпочитано и атрактивно.

Ние успешно си сътрудничим с:

 • Община “Триадица”;
 • Столична община;
 • МОМН;
 • РУО София;
 • Дом на Москва, гр.София
 • Фондация “Просвета”
 • ДИУУ, СУ”Св.Кл.Охридски”, НСА “Васил Левски”, БАН;
 • Посолство на Република Германия и Координатора по немски език към посолството ;
 • Гьоте – институт;
 • Представителство на германската икономика в България;
 • Френски културен институт;
 • Руски културно – информационен център;
 • Синдикални организации.

Ние доказахме,

че можем да се справим успешно със задачите, които поставя самият

учебен процес, и прескочихме границите на училището. Разширихме нашата

дейност чрез осъществяване на успешни контакти с партньори от България и Европа:

 • Двустранно сътрудничество и обмен на опит в областите на управление на образованието;
 • Реализиране на образователния процес и различните образователни практики и обмен на културно и традиционно наследство с училища от Европа и Русия.