Проекти и програми

Подробна информация за проектите

Национална програма „Бизнесът преподава”, Модул 1 „Бизнесът в училище“ 2022-2023 г.

Повече за проекта

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ 2022-2023 г.

Повече за проекта

НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование” 2022-2023 г.

Повече за проекта

Erasmus+ LOCUS – Local cultures will they extinct? 2019-2022

Повече за проекта

НП „Ученически олимпиади и състезания“

Повече за проекта

Програма на Столична община за развитие на спорта

Повече за програмата

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ 2021-2022

Повече за проекта

НП„Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“ 2021-2022 г.

Повече за проекта

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“Дейност “Театрално ателие 73 – 2020 г.

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Библиотеките като образователна среда” 2020 г.

Повече са проекта

Училищното настоятелство на нашето училище е сред финалистите на тазгодишния Регионален грант на Vivacom 2021 г.

Повече за проекта

НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Повече за проекта

НП „На училище без отсъствия”

НП “На училище без отсъствия”

Мярка „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата

Целите на програмата са намаляване броя на свободните часове, като предпоставка за постигане на по-високо качество на образованието, намаляване дела на отсъствията чрез коректното им отразяване в училищната документация, предприемане на реални и ефективни училищни мерки за мотивиране на учениците, за редовно посещаване и активна работа по време на учебния час и за привличане на родителите им като партньори в училищния живот.

Повече за проекта

НП „С грижа за всеки ученик“ 

НП „С грижа за всеки ученик“

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

„Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” е насочена към повишаване качеството на образователния процес чрез диференцирана грижа към личностното развитие на децата и учениците според индивидуалните им образователните им потребности.

Националната програма „С грижа за всеки ученик”, модул

ЦЕЛИ: Създаване на условия за изява на учениците с изявени таланти, способности и интереси в определена област на познание.

НП „Информационни и комуникационни технологии в училище“

Дигиталната компетентност е една от осемте ключови компетентности, дефинирани от Европейската комисия. Познанията, получени в процеса на обучение и ползване на нови технологии, рефлектират върху всички умения, свързани с житейската реализация на личността и възможността й за социална интеграция.

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда
НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Достъпът до съвременни информационни технологии на учениците е неразделна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е неотменим елемент на модерното училище. Навлизането на ИКТ в училище оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност.

Програмата подпомага и други дейности на МОМН, свързани с използването на националната ИКТ инфраструктура – държавни зрелостни изпити, външно оценяване, поддържане на регистри за завършена образователна степен, извънкласни дейности, целодневно обучение и др.

ЦЕЛИ:

  1. Гарантиране на минимална технологична обезпеченост на всяко училище чрез оборудване с компютърни терминални решения.
  2. Подпомагане на училищните програми за продължаващо въвеждане и обновяване на ИКТ в училищата чрез предоставяне на финансова възможност за реализиране на допълнителни технологични дейности по избор на училищата.
  3. Осигуряване на високоскоростна информационна свързаност на всяко училище до национални и международни образователни ресурси.

НП „Оптимизация на училищната мрежа“

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда
НП „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата“

Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”

ЦЕЛИ:

  • Осигуряване на достъп до съизмеримо по качество образование на всяко дете и ученик;
  • Развиване на ефективна и оптимална мрежа от училища, отговаряща на интересите и способностите на децата и учениците и на социално-икономическия профил на региона;
  • Повишаване ефективността на публичните разходи за образование, чрез оптимизиране на вътрешната структура на училищата.

Квалификация на педагогическите специалисти

Квалификация на педагогическите специалисти
Квалификация на педагогическите специалисти

Европейска оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Чрез обученията ще бъде неутрализиран дефицита на знания и умения, необходими в динамично променящата се съвременна среда, която предполага овладяване на ключовите компетенции още в предучилищното обучение. Както се посочва в Европейската референтна рамка въпросът за компетнциите на подрастващите е от жизнено значение. Те се поставят в основата на педагогическите стратегии: за личностно изразяване и развитие, за гражданско съзнание, за правата на детето и за възпитаване на отговорност за избор; за социалната интеграция и реализация на негови намерения и на бъдещи проекти. обучението
1. Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда
2. Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа с деца и ученици със СОП
3. Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците.
4. Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие и агресията

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.

Образование за утрешния ден
Образование за утрешния ден

През учебната 2019-2020г. 73.СУ „Владислав Граматик“ се включи в Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.

Целта на проекта е повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и занапреднали).

Сформирането на клубовете по интереси по ключови дигитални умения – базови и за напреднали започна от декември 2019 година. Бяха сформирани 3 клуба по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения.

Училището идентифицира интересите и постиженията на учениците в областта на дигиталните компетентности и оцени степента на усвоените дигитални компетентности – базови и за напреднали чрез анкетни карти. По този начин се извърши разпределението на учениците в групи по ниво на усвоени компетентности, а именно: основно, самостоятелно, свободно и специализирано.

Учителите, извършващи обучението на учениците в клубовете по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения притежават диплома за завършено висше образование по учебни предмети „Информатика“, „Информационни науки“ и „Компютърно моделиране“.

Занятията се реализираха в неучебно време – извън задължителните и избираемите учебни часове на учениците и по време на лятната ваканция. Продължителността на занятията по време на учебната година и по време на лятната ваканция бе 70 часа.

След успешно приключване на заниманията по интереси за допълнителните занимания по ключови дигитални умения, учениците попълниха Анкетни карти с които се оцени степента на усвоените дигитални компетентности. Всеки ученик, успешно завършил заниманията по интереси получи удостоверение за преминато обучение. Учениците може да надграждат нивото си на компетентност в следващите учебни години по проекта.

Възлагането  на доставките на материали и консумативи, необходими за реализиране на дейността и заплащането на ръководителите  по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.

ЕП Учене през целия живот

Учене през целия живот
Секторна програма „Коменски“

Секторна програма „Коменски“

Партньорска програма за културен междуучилищен обмен по Секторна програма Коменски